Pierwsza pomoc – lekcja w klasie V

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może być przydatna w codziennym życiu. Musisz wówczas działać szybko i zdecydowanie, zgodnie z zasadami pierwszej pomocy.

Zdjęcia tutaj 🙂

Wytyczne dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy określa Europejska Rada Resuscytacji. W Polsce jej przedstawicielem jest Polska Rada Resuscytacji.   

Temat został zrealizowany przez uczniów klasy piątej z Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie w formie projektu. W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z celami projektu, a następnie klasa podzieliła się na zespoły ratownicze, którym zostały przydzielone zadania: krwawienie z nosa, zwichnięcie kostki, skurcz mięśni. Można było wybrać jeden uraz lub podejść do zagadnienia kompleksowo i opracować zasady postępowania do wszystkich urazów. Jeden zespół ratowniczy opracował kompleksową prezentację do wszystkich urazów, a pozostałe zespoły opracowały jeden uraz. Każdy z przypadków był prezentowany z zasadami postępowania.   

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 

 • Rozumienie i stosowanie pojęć i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy;
 • Rozumienie poleceń;
 • Przygotowanie apteczki pierwszej pomocy;
 • Rozpoznanie urazu;
 • Prawidłowe złożenie meldunku o zdarzeniu;
 • Dostosowanie sposobu postępowania ratowniczego do zaistniałej sytuacji;
 • Współdziałanie w grupie ratowniczej;
 • Prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy.

PYTANIA PROWADZĄCE W PROJEKCIE

 

 1. Czy znasz właściwe słownictwo stosowane w ratownictwie ?
 2. Czy znasz zasady postępowania ratowniczego w najczęściej występujących urazach ?
 3. Czy potrafisz skompletować apteczkę pierwszej pomocy ?
 4. Jakie informacje muszą być zawarte w meldunku do służb ratowniczych z miejsca zdarzenia ?

 

Po zapoznaniu się z tematem, celami projektu i przeanalizowaniu celów szczegółowych i pytań prowadzących, każda z grup ratowniczych musiała wykonać wszystkie zadania i ćwiczenia opisane w ścieżce realizacji projektu.

 

ŚCIEŻKA REALIZACJI PROJEKTU

Skorzystaj z słownika języka polskiego lub encyklopedii, by wyjaśnić znaczenie słowa resuscytacja – wyjaśnienie zapisz w zeszycie. Następnie musicie uzupełnić poniższe polecenia wyrażeniami z rozsypani znajdującej się pod zadaniem.

Zasady postępowania z osobami rannymi

 

 1. ……… przemywaj ani …….. przecieraj rany.
 2. Nie wyciągaj ……. obcych znajdujących się w …….
 3. Nie pozwól na przemieszczanie się …….. w ranie i pogłębianie się urazu.
 4. Gdy …… krwawi, zastosuj bezpośredni ucisk na ranę.
 5. Załóż …………
 6. Jeśli poszkodowany straci ……… , zastosuj pozycję boczna ustaloną
 7. Zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny i ………
 8. Wezwij ………..

 

(nie; przedmiotów; rana; jałowy opatrunek; okryj go; pogotowie ratunkowe; nie; ranach; przedmiotów; przytomność;)

Pozostałe zadania dla grup ratowniczych: skompletować własne zestawy opatrunkowe pierwszej pomocy, skompletować prawidłową zawartość apteczki pierwszej pomocy.

Forma prezentacji projektu:

Każdy zespół ratowniczy przeprowadził akcję ratowniczą z wybranych przez siebie przypadków a pozostali uczniowie obserwowali działania i punktowali według zasad ujętych w Karcie oceny.  Omawiając prawidłowość przeprowadzonych czynności ratowniczych przez grupy.

 

PODSUMOWANIE PRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU

 

Dzięki zrealizowaniu projektu z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniowie klasy piątej zdobyli podstawową i niezbędną wiedzę w codziennym życiu i odpowiednie umiejętności ratownicze. Omówione zostały zadania, które sprawiły uczniom największe trudności. Wszyscy potwierdzili, że działanie w zespole ratowniczym jest łatwiejsze niż samodzielne udzielanie pierwszej pomocy, jak również uznano że praca w grupie uczy odpowiedzialności i umiejętności współpracy i współdziałania.

Działania grup ratowniczych uczniowie oceniali według poniższych kryteriów.

 KRYTERIA OCENY

 

 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 2. Ocena stanu osoby poszkodowanej.
 3. Udzielanie pierwszej pomocy.
 4. Użycie środków opatrunkowych .
 5. Podjęcie decyzji o powiadomieniu służb ratowniczych.
 6. Wkład w pracę zespołową.
 7. Prezentacja o ocena działań przeprowadzonych w zespole.

 

Wszystkie zespoły ratownicze przygotowały się do prezentacji swoich zadań celująco. Była prezentacja multimedialna połączona z pokazem praktycznym i komentarzem lektora, przeważały plakaty jako forma wizualizacji zdarzenia, z pokazem grupy ratowniczej i komentarzem lektora, został też opracowany poradnik medyczny do udzielania pierwszej pomocy z przydzielonych wypadków. W każdej pracy widać było zaangażowanie uczestników projektu, dbałość o szczegóły w przygotowaniu rekwizytów – bo była nawet makieta samochodu który potrącił pieszego na przejściu dla pieszych. 

Wszystkie zespoły otrzymały za przygotowanie i zaprezentowanie pracy projektowej ocenę  celującą.  Projekt realizowany w ramach zajęć z techniki. Nauczyciel prowadzący mgr inż. Witold Antosz.

Podziękowania należą się też rodzicom uczniów kl. V, którzy włączyli się w realizację projektu. 

Opracował: Witold Antosz