Nowości

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury…”
Jan Paweł II

Czytelnia i Centrum Informacji Multimedialnej czynne w godzinach pracy biblioteki.

Pracownicy biblioteki: mgr Urszula Niezgoda

W roku szkolnym 2020/21 biblioteką kieruje mgr Maria Biestek (zastępstwo)

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Kupnie mieści się w jednym dużym pomieszczeniu, w którym jest wypożyczalnia, przestronna czytelnia i Centrum Informacji Multimedialnej.

Są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, można drukować materiały potrzebne do zajęć.
Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest także telewizor z podłączonym DVD. Posiadamy programy, gry edukacyjne
i filmy na płytach o tematyce społecznej i historycznej, a także sfilmowane lektury szkolne.

Nasza biblioteka gromadzi zbiory niezbędne dla  uczniów, nauczycieli i rodziców, posiada wiele ciekawych książek
o różnej tematyce – od lektur po współczesną beletrystykę, w tym także nowo wydane powieści dla dzieci i młodzieży. Biblioteka szkolna oprócz udostępniania zbiorów organizuje konkursy, spotkania, kiermasze i okolicznościowe imprezy czytelnicze.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 6600 woluminów. Biblioteka szkolna wzbogaca swoje zbiory w miarę możliwości finansowych pochodzące z zakupu ze środków szkolnych, darów od Rady Rodziców oraz wydawnictw, z którymi współpracuje.

Rola naszej biblioteki przejawia się w dwóch kierunkach:

 1. Pracy pedagogicznej z czytelnikiem,
 2. Pracy organizacyjno – technicznej (oprawianie i konserwacja księgozbioru).

 Biblioteka w Statucie Szkoły

 Biblioteka szkolna

§20

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu pracy nauczyciela.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Ilość godzin działalności biblioteki szkolnej jest zależna od liczby uczniów i nauczycieli w danym roku szkolnym.
 4. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:
 1. opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej;
 2. prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej;
 3. prowadzenie księgi inwentarzowej i rejestrowanie wpływów i ubytków księgozbioru;
 4. prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
 5. wykonywanie okresowych sprawozdań ze stanu czytelnictwa uczniów,
 6. zakup książek do zbioru biblioteki.
 1. Prawa i warunki korzystania z biblioteki szkolnej określa jej regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel-bibliotekarz odpowiada za majątek biblioteki szkolnej.
 3. Biblioteka szkolna finansowana jest z budżetu szkoły.
 4. Inwentaryzację zbiorów w całości przeprowadza się co trzy lata.
 5. Komisję inwentaryzacyjną powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzą co najmniej dwie osoby, które nie są pracownikami księgowości szkoły ani nie są osobami odpowiedzialnymi za zbiory.
 6. Przy zmianie nauczyciela-bibliotekarza sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy po uprzednim przeprowadzeniu inwentaryzacji całości zbiorów.

Regulaminy

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki, zapamiętać dni i godziny jej otwarcia (wywieszka na drzwiach biblioteki).
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu trwania roku szkolnego.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  – wypożyczając książki z wypożyczalni do domu,
            – czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny,     
              czasopisma, zbiory specjalne-kasety, płyty, mapy itp.)
            – wypożyczając książki do pracowni przedmiotowych (nauczyciele).
 6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki. Wypożyczone pozycje należy zwrócić przed upływem 14 dni. Czytelnik ma prawo prosić o przedłużenie terminu zwrotu książki o dalsze dwa tygodnie.
 7. Uczniowi, który nie oddał w terminie wypożyczonych książek, bibliotekarz może odmówić korzystania
  z księgozbioru bibliotecznego.
 8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 9. Czytelnik przed wypożyczeniem książek powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, lub inne materiały ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą w trakcie roku szkolnego obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Z pracowni multimedialnej mogą korzystać uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły (w godzinach pracy biblioteki szkolnej).
 2. Z komputera oraz Internetu korzystać można wyłącznie w celach dydaktycznych (wyszukiwanie informacji, programy dydaktyczne, gry dydaktyczne).
 3. Nie można korzystać z gier komputerowych oraz stron o tematyce niemoralnej i nieetycznej.
 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są wpisywać się do zeszytu odwiedzić Sali Multimedialnej.
 6. Korzystanie ze sprzętu odbywać się może tylko za zezwoleniem nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela opiekuna.
 7. Jednorazowo można korzystać z komputera przez 45 minut.
 8. Korzystać na miejscu można z multimedialnych nośników informacyjnych posiadanych przez bibliotekę.
 9. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko komputerowe i za wyrządzone szkody.
 10. W przypadku usterek należy je zgłosić do nauczyciela bibliotekarza.
 11. Użytkownicy mają możliwość kopiowania na swoje nośniki wybranych informacji za zgodą nauczyciela.
 12. Użytkownicy korzystający z możliwości wydruku zobowiązani są do wniesienia opłaty ustalonej przez dyrektora szkoły.
 13. NIE WOLNO zmieniać ustawień systemowych, instalować własnych programów, kasować zainstalowanych programów oraz dokonywać zmian technicznych związanych ze sprzętem komputerowym.
 14. W pracowni obowiązuje cisza. Nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników/materiałów ćwiczeniowych,
z których korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Kupnie.

 

 1. Podręczniki są własnością Szkoły Podstawowej w Kupnie.
 2. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) na okres w którym dziecko realizuje podstawę programową. Podręczniki należy szanować, ponieważ będą służyć innym uczniom w następnych latach.
 3. Biblioteka szkolna przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania rodziców / prawnych opiekunów ze sposobem korzystania z materiałów ćwiczeniowych.
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania i korzystania bezpłatnych podręczników.
 5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki ( należy obłożyć i podpisać nazwiskiem ucznia, nie wolno w nich pisać, wycinać i zaginać stron).
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręczników (podręczników z płytami), szkoła może zażądać od rodziców/ prawnych opiekunów ucznia odkupienia podręczników, kompletów.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
 9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 10. Podręczniki, materiały ćwiczeniowe będą wypożyczane uczniom od 2 września. Bibliotekarz wraz z wychowawcą ustalają formę wypożyczania i są odpowiedzialni za udostępnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych. .                                                              
 11. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego – ostateczny termin zwrotu ustala bibliotekarz wraz z nauczycielami (ostatni tydzień nauki – czerwiec).

 Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 (Dz. U. z 2014 r., poz. 811).

 

Najważniejsza osoba w naszej bibliotece to CZYTELNIK!

 

DROGI CZYTELNIKU!

My nie stawiamy stopni,

możesz przeglądać i wypożyczać ciekawe książki,

odwiedzać krainy niedostępne w rzeczywistości,

szukać informacji i mieć spokój.

 

Chętnie Cię zapraszamy

i do niczego nie zmuszamy.

 

Najciekawsze wydarzenia w bibliotece w roku szkolnym 2018/19:

– Narodowe Czytanie 2018 – „ Przedwiośnie” S. Żeromskiego

– wystawa książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zobacz tutaj

– Dzień Głośnego Czytania

– spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Kosmowską – zobacz tutaj

– cykliczne spotkania czytelnicze „Czytamy od najmłodszych lat” w ramach preorientacji zawodowej z wykorzystaniem książek z serii „Mam przyjaciela”

– akcja czytelnicza w klasach I-III  „ Codziennie czytam 10 minut”

-klasowy  konkurs recytatorski „ W świecie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima”

-szkolny  konkurs „Zakładka do każdej książki” – zobacz tutaj

– wystawa prac plastycznych „Poznajemy zwierzęta świata”