Zadania pedagoga

 1. Zadania pedagoga szkolnego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych
  oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1601)
 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kupnie organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom w celu zapewnienia ich harmonijnego rozwoju zatrudniając za zgodą organu prowadzącego pedagoga (rozp. MEN z dnia 15.01.2001 r § 1 i 14).
 3. Pedagog realizuje zadania współpracując z:
  • rodzicami uczniów,
  • nauczycielami,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Formy prowadzonej pomocy są następujące:
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne,
  • zajęcia psychoedukacyjne,
  • porady dla uczniów,
  • porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców i nauczycieli.
 6. Uczestnictwo ucznia w zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców.
 7. Zajęcia prowadzą w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog lub inny nauczyciel posiadający przygotowanie do zajęć specjalistycznych.
 8. Zadania pedagoga:
  • pedagog szkolny w ramach swojego pensum nie realizuje zadań dydaktycznych, a zajmuje się jedynie organizacją
   i udzielaniem pomocy pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w formie różnych zajęć i spotkań.
  • pełni rolę wspomagającą w stosunku do wychowawców klas, nie zastępuje ich w zakresie wyznaczonych obowiązków wychowawców,
  • współdziała z dyrekcją, radą pedagogiczną, psychologiem, wychowawcami w zakresie formułowania i realizacji zagadnień wychowawczych oraz tworzenia problematyki planów wychowawczych klas,
  • aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespole wychowawczym, szkoleniach tematycznych, spotkaniach z rodzicami zgodnie
   z wyznaczonym planem pracy szkoły,
  • współpracuje z wychowawcami uwzględniając ich prawa i obowiązki zawarte w kompetencjach wychowawczych SP
   w Kupnie,
  • udziela uczniom pomocy pedagogicznej uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów, szczególnie tych którzy wykazują trudności w uczeniu się,
  • udziela pomocy w adaptacji uczniów niepełnosprawnych w zespołach klasowych,
  • przeprowadza pedagogizację rodziców w zespołach klasowych w zależności od potrzeb i problemów występujących
   w konkretnej grupie klasowej,
  • współpracuje z wychowawcami udzielając pomocy w analizowaniu zachowania, frekwencji uczniów regularnie naruszających zasady regulaminu ucznia Szkoły Podstawowej w Kupnie, szukając rozwiązań niwelujących problemy,
  • współdziała z organami ścigania, kuratorami sądowymi, poradniami, na polecenie służbowe dyrektora szkoły,
  • prowadzi indywidualne obserwacje uczniów w celu rozpoznawania problemów wychowawczych, stawiając diagnozę pedagogiczną, która pozwala uczniowi efektywnie funkcjonować w środowisku szkolnym,
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Wszystkie podejmowane działania pedagoga szkolnego mają na celu minimalizowanie codziennych problemów wychowawczych uczniów.
  • Pedagog szkolny jest rzecznikiem ucznia i rodzica w relacjach z nauczycielami.