Szkoła Podstawowa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupno to leśna osada z końca XVI wieku. Na przełomie XVI i XVII wieku Kupno stało się wsią królewską (za króla Stefana Batorego). Obecnie Kupno to wioska należąca do Gminy Kolbuszowa.
Historyczne wzmianki o szkolew Kupnie pochodzą z roku 1667. Najpierw była w Kupnie szkoła 3-klasowa, później 7 i 8 klasowa, od 2000r. do 2017 r. mieliśmy 6-klasową szkołę podstawową 
i 3-letnie gimnazjum. Od 2004r. do 2017 r. byliśmy Zespołem Szkół. Obecnie Szkoła Podstawowa składa się z 8 klas i Oddziału „0”.

W centrum wsi znajduje się nowy budynek Szkoły Podstawowej. Dzięki społecznej inicjatywie mieszkańców Kupna wybudowano
w latach 1986-2006 nowy budynek szkolny. W 2006r. oddano do użytkowania III segment  nowej szkoły i tym samym  zaprzestano  nauczania w tzw. starej szkole z czasów austriackich.

Od 2002 r. szkoła nosi imię Jana Pawła II. Rodzice uczniów ufundowali sztandar i pamiątkową tablicę umieszczoną przy wejściu głównym do szkoły. Począwszy od 2002 r. z okazji Dnia Papieskiego szkoła organizuje co roku Gminny Festiwal Papieski.                         
Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie uczęszczają uczniowie z Kupna i Porąb Kupieńskich. Szkoła zapewnia uczniom bardzo dobre warunki lokalowe – sale lekcyjne wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne. Nauczyciele mają do dyspozycji
m.in. tablice interaktywne, salę gimnastyczną, salę rekreacyjną, bibliotekę z czytelnią i centrum edukacji multimedialnej, 10-cio stanowiskową pracownię komputerową z łączem internetowym. W szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny oraz gabinet higieny szkolnej. Obok szkoły jest boisko wielofunkcyjne, z którego korzystają uczniowie i mieszkańcy wsi. Ponadto w szkole znajduje się zaplecze kuchenne wraz ze stołówką – każdego dnia uczniowie korzystają z ciepłych posiłków.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mający trudności w nauce uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
np. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody oraz uzyskują dodatkowe wsparcie pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa. Uczniowie zdolni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych np. z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, historii i kółkach zainteresowań – kółko teatralne
z języka angielskiego i języka francuskiego, kółko plastyczne, chór szkolny, zajęcia taneczne – grupa młodsza Zespołu Pieśni
i Tańca „Lesianie z Kupna”, 17 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Sowy” ZHP, Uczniowski Klub Sportowy „Kupno”, Stowarzyszenie  „LOLEK”. Uczniowie uczą się aktywności społecznej poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim
i Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kolbuszowej.

Co roku organizowane są uroczystości integrujące środowisko: pasowanie na ucznia, Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka i opłatek, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W szkole prowadzone są liczne akcje charytatywne i ekologiczne: „Góra Grosza”, pomoc dla dzieci z Ukrainy, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, pomoc dla Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie, zbieranie makulatury na studnie w Sudanie, zbieranie zużytych baterii, nakrętek i elektrośmieci.
W szkole panuje atmosfera życzliwości i wzajemnego zaufania, a rodzice uczniów licznie i bardzo chętnie angażują się w życie szkoły.