Świetlica Szkolna

Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej
w Kupnie

Co robimy?

Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dowozu ze szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Uczniowie najmłodszych klas są przyjmowani do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń, natomiast obowiązkową opieką świetlicy objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkoły i oczekujący na odjazd autobusu po zajęciach lekcyjnych. Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków oraz pedagogiem szkolnym.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i zabawy,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 • rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 • wdrażanie zasad współdziałania w grupie, podnoszenie kultury życia codziennego,
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach:

 • zajęcia plastyczno – techniczne: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, ciastoliny, wyklejanie, wycinanie, stemplowanie, origami, wydzieranki, rzeźby z masy solnej i gliny, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców,
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne: zabawy na podwórku szkolnym, orliku, sali gimnastycznej, zabawy ruchowe w świetlicy,
 • zajęcia ruchowo – umuzykalniające,
 • zabawy i gry dydaktyczne: gry matematyczne, zabawy z ortografią,
 • zajęcia tematyczne związane z kalendarzem: Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, itp.,
 • zajęcia czytelnicze (bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci), zajęcia relaksacyjne.