Lekcja o funduszach europejskich

 

„LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH” – przeprowadzona w naszej szkole

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj 🙂

 

Czas trwania lekcji:45 minut

Typ szkoły: podstawowa

Grupa docelowa: klasy: V, VI i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie

Przedmiot: godzina wychowawcza

 

Temat: Lekcja o Funduszach Europejskich

 

Cel główny:

 • Popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich, Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020 (POPW) i innych programów operacyjnych perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, realizowanych na terenie województw Polski Wschodniej;
 • Promocja projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z POPW i PO RPW;
 • Zainspirowanie uczniów kl. VIII do analizy zmian i korzyści, jakie przyniosła/przyniesie lokalnej lub ogólnopolskiej społeczności, realizacja w Polsce Wschodniej inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Cele operacyjne:

 

Wiedza: Po realizacji zajęć uczeń wie:

 • Czym są Fundusze Europejskie, a w szczególności Program Operacyjny Polska Wschodnia;
 • Ile jest Funduszy Europejskich;
 • Jakie inicjatywy mogą być finansowane ze Funduszy Europejskich;
 • Potrafi wymienić przykładowe projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich;
 • Jak zmieniła się rzeczywistość społeczna dzięki dofinansowaniom różnego typu inwestycji ze środków Funduszy Europejskich.

 

Umiejętności: po realizacji lekcji uczeń potrafi:

 • Wskazać przykładowe nazwy Funduszy Europejskich;
 • Wskazać województwa, które obejmuje program Polska Wschodnia;
 • Wskazać rodzaje działań, które mogą być finansowane ze środków Funduszy Europejskich;
 • Wskazać dobre praktyki/przykłady dotyczące pozytywnych zmian, wynikających z finansowania różnych inicjatyw ze środków Funduszy Europejskich.

 

Wnioski: które powinien wyciągnąć uczeń po realizacji lekcji:

 • Program Polska Wschodnia wspiera rozwój gospodarczy w makroregionie;
 • Fundusze Europejskie mają bardzo pozytywny wpływ na obraz współczesnej Polski;
 • Można pozyskać realne wsparcie z Funduszy Europejskich można znaleźć w każdym regionie Polski Wschodniej, w bardzo wielu obszarach.

 

Formy pracy:

 • Praca indywidualna;
 • Praca grupowa;
 • Praca zbiorowa.

 

Metody:

 • Emisja animowanego filmu;
 • Praca indywidualna z tekstem;
 • Praca w grupach;
 • Test wiedzy;
 • Zadanie dodatkowe.

 

Materiały dydaktyczne

 • Film animowany tematyczny;
 • Komiks;
 • Materiały do zadań;
 • Karta pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg lekcji

 

Część lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia
Wprowadzenie

Czas trwania:

10 minut

1.     Czynności organizacyjne.

2.     Podanie tematu lekcji.

3.     Emituje film animowany.

4.     Omawia film, podaje dodatkowe informacje dot. Funduszy Europejskich,  odpowiada na pytania uczniów

1.     Oglądają film

2.     Zadają pytania dotyczące filmu

Rozwiniecie cz. 1.

Czas trwania:

20 minut

1.     Przekazuje komiks każdemu uczniowi, prosi o przeczytanie komiksu (wyznacza uczniów do głośnego odczytania komiksu)

2.     Wydaje polecenie rozwiania zadania konkursowego zamieszczonego w komiksie (indywidualnie) i przedstawia zasady rozstrzygnięcia konkursu.

3.     Pilnuje czasu wykonania. Sprawdza i weryfikuje prawidłowe odp. Zadania konkursowego.

4.     Wręcza nagrody trojgu pierwszych uczniów, którzy poprawnie rozwiązali zadanie konkursowe oraz wszystkim uczniom upominki (zakładki magnetyczne)  

1.     Czytają komiks

2.     Rozwiązują zadanie konkursowe

Rozwiniecie cz. 2

Czas trwania:

10 minut

 

1.     Nauczyciel organizuje klasę do celów przeprowadzania dowolnego ćw., dodatkowego z zestawu zadań.

2.     Dzieli klasę na grupy.

3.     Wyjaśnia zadanie, które należy zrealizować w grupie

1.     Pracują w grupach nad roz.  Zadania.

2.     Prezentują wyniki pracy na forum klasy.

Zakończenie

Czas trwania:

5 minut

1.     Podsumowuje przedstawiony temat

2.     Przekazuje uczniom test sprawdzający wiedzę z częścią ankietową

1.     Indywidualnie rozwiązują test z częścią ankietową i przekazują nauczycielowi.

 

 

Opracowali: mgr inż. Anna Marek, mgr inż. Witold Antosz