RODO

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją zadań statutowych szkoły

 

Tożsamość Administratora

 

Administratorem podanych danych jest:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie reprezentowana przez Dyrektora p. Elżbietę Chmielowiec

 

Dana kontaktowe Administratora

Z  Dyrektorem Szkoły p. Elżbietą Chmielowiec można się skontaktować pod numerem telefonu                 17 7446262, na adres e-mail szkoły: spkupno@poczta.onet.pl  na adres e-mail Administratora                   lub w siedzibie Administratora. 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl nr tel. 17 2270280.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

 

 

 

Odbiorcy danych

 

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)
 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

 

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

 

 

Prawa podmiotów danych

 

Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania,(ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

 

Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.