Statut Gimnazjum

Statut Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Kupnie

zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 22 sierpnia 2016 r.

NAZWA SZKOŁY

§ 1

 1. Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kupnie.
 2. Typ szkoły: gimnazjum publiczne.
 3. Siedzibą gimnazjum jest budynek nr 8

§ 2

 1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:
  „Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kupnie”
 2. Gimnazjum używa pieczęci: ”Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kupnie”.

§ 3

 1. Gimnazjum nosi imię Jana Pawła II.

§ 4

 1. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kolbuszowa.
  1. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
  2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 5

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr6
 2. poz.329 z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
  2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
   1. organizowanie spotkań z pracownikami biura pracy, podmiotów gospodarczych,
   2. poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne
   3. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
  3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosowanie do warunków gimnazjum i wieku uczniów poprzez:
   1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
   2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
   3. realizowanie programu wychowawczego
  4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
   1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
   2. umożliwienie spożywania posiłków,
   3. przystosowanie budynku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych,
  5. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
   1. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
   2. zatrudnienie nauczyciela-katechety,
   3. działalność zespołu pieśni i tańca „Lesianie z Kupna”.
  6. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej:
   1. uczeń może zostać skierowany do poradni na wniosek rodziców ucznia,
   2. wyniki badania otrzymują rodzice, a za ich zgodą również wychowawca i nauczyciele uczący w danej klasie do wykorzystania podczas pracy z uczniem.
  7. Umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie zindywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

§ 6

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
  1. podczas zajęć dydaktycznych – nauczyciel uczący,
  2. na przerwach – nauczyciel dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów,
  3. podczas wycieczek – kierownik wycieczki i nauczyciele opiekunowie,
  4. podczas uroczystości i imprez szkolnych – wszyscy nauczyciele.
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami szczególnej troski poprzez:
  1. współpracę z opieką społeczną w celu zapewnienia pomocy materialnej,
  2. organizowanie zespołów pomocy koleżeńskiej,
  3. nadzór kuratora społecznego nad dziećmi z rodzin zastępczych.

ORGANY GIMNAZJUM

§ 7

 1. Organami gimnazjum są:
  1. Dyrektor Gimnazjum
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski
 2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:
  1. Dyrektor Gimnazjum:
   1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,
   2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
   3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
   4. niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
   5. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
   6. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
   7. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,
   8. dysponuje środkami finansowymi,
   9. opracowuje arkusz organizacyjny do 30 kwietnia każdego roku,
   10. dba o powierzone mienie,
   11. wydaje polecenia służbowe,
   12. dokonuje oceny pracy nauczycieli,
   13. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,
   14. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
   15. reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz,
   16. może utworzyć Radę Gimnazjum pierwszej kadencji,
   17. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
   18. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
   19. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
   20. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
   21. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
   22. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczycieli program,
   23. do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestawy podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
   24. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
   25. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
  2. Rada Pedagogiczna
   Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Kupnie jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania statutowe i wynikające z regulaminów wewnątrzszkolnych, a dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład redy wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzenia rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
   Rada Pedagogiczna:

   1. zatwierdza plan pracy i program wychowawczy gimnazjum,
   2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
   3. ustala organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   4. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,
   5. deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
   6. opiniuje tygodniowy podział godzin,
   7. opiniuje programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli.
   8. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
  3. Rada Rodziców:
   1. stanowi reprezentację rodziców uczniów,
   2. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
   3. może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
   4. udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
   5. może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
   6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jego regulamin:
    • składki pieniężne na rzecz Rady Rodziców Ustalane są na zasadzie dobrowolności na zebraniu Rady i zatwierdzane przez jej zarząd,
    • fundusze zebrane przez skarbników klasowych przekazywane są do skarbnika Rady i wpłacane na konto Rady Rodziców,
    • za fundusze odpowiada przewodniczący Rady Rodziców i skarbnik (rozdysponowanie i zgodność),
     • pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
     • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
     • współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
     • deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora Gimnazjum.

    g) Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:

    • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie członków Rady Rodziców
    • tryb podejmowania uchwał,
    • zasady wydatkowania funduszy,

    h) Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
    i) Pracę Rady Rodziców kontroluje i nadzoruje dyrektor gimnazjum.

  4. Samorząd Uczniowski
   1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum, uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
   2. organy samorządu są jedynymi reprezentacjami ogółu uczniów,
   3. regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
   4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
    • prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami,
    • prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauczaniu i wychowaniu,
    • prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie odpowiednich propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
    • prawa do redagowania własnej gazetki szkolnej,
    • prawa organizowania działalności kulturalnej i oświatowej oraz sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym w porozumieniu z dyrektorem,
    • prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu uczniowskiego,
    • prawa uczestnictwa przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w celu przepływu informacji,
    • prawa opiniowania pracy nauczyciela.
   5. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności szkolnej.
   6. W sprawach spornych ustala się co następuje:
    • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
    • przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
    • sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
   7. W gimnazjum mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor gimnazjum.

§ 8

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie,
  2. znajomości przepisów dotyczących klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających,
  3. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
  5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb i w terminie wyznaczonym przez Radę Pedagogiczną.

Organizacja gimnazjum

§ 9

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza – I półrocze rozpoczyna się 1 września danego roku i kończy się 31 stycznia następnego roku, II półrocze rozpoczyna się 1lutego i kończy się wraz z końcem roku szkolnego.

§ 10

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30kwietnia każdego roku.
 2. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny do 30 maja.

§ 11

Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 24. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 12

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 13

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 14

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Oddział zostaje podzielony na grupy w nauczaniu:
  1. języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
  2. wychowania fizycznego (grupa liczy nie więcej niż 26 uczniów)

§ 15

Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 16

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum, mających ukończone 15 lat i nie rokujących ukończenia szkoły w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
 2. Klasę przysposabiającą do pracy zawodowej organizuje dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego i w oparciu o odrębne przepisy.
 3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust.
 4. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 17

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki z dojazdem do domu, organizuje się zajęcia świetlicowe.
 2. Uczeń przebywający w świetlicy pozostaje pod opieką nauczyciela od zakończenia lekcji do momentu odjazdu autobusu.

§ 18

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy.
 2. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
  1. opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej
  2. prowadzenie księgi inwentarzowej i rejestrowanie wpływów i ubytków księgozbioru,
  3. prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
  4. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
  5. organizowanie konkursów czytelniczych,
  6. przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
  7. współpraca z nauczycielami gimnazjum,
  8. zakup książek do księgozbioru.

§ 19

 1. Do realizacji celów statutowych, gimnazjum posiada następującą bazę:
  1. 7 sal lekcyjnych
  2. pracownię komputerową oraz współużytkuje ze Szkołą Podstawową w Kupnie:
   1. boisko sportowe,
   2. salę gimnastyczną,
   3. pomieszczenie biblioteczne i świetlicowe,
   4. zaplecze kuchenne i jadalnię.
 2. W gimnazjum obowiązuje dziennik elektroniczny:
  1. każdy nauczyciel, rodzic i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu,
  2. każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
  3. każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem,
  4. każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek odnotowania obecności uczniów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć,
  5. dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 20

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.
 3. określają odrębne przepisy.
 4. W gimnazjum mogą być utworzone następujące stanowiska obsługi:
  1. sprzątaczki,
  2. konserwatora,
  3. kucharza,
  4. intendenta,
  5. pracowników sezonowych.
 5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 6. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

§ 21

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
  2. podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
  3. wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
  4. stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
  5. aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  6. kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
  8. przestrzegać zapisów statutowych,
  9. zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
  10. usuwać drobne usterki pomocy, sprzętu szkolnego względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
  11. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
  12. w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sportowego sprzętu,
  13. na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
  14. pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
  15. dbać o poprawność językową uczniów,
  16. stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
  17. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
  18. wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
  19. przedstawić dyrektorowi program nauczania oraz podręcznik.
 3. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 22

 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.
 3. Do zadań zespołu m.in. należy:
  1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału,
  2. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,
  3. stymulowanie rozwoju wszechstronnego uczniów,
  4. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
  5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 23

 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej – „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.
 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor.
 4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że:
  1. Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy,
  2. sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

§ 24

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.
 3. winien:
  1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  2. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
  3. utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 4. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 5. Cele i zadania zespołu wychowawczego ustalane są na podstawie szkolnego programu wychowawczego i planu pracy zespołu wychowawczego

Zakres zadań pedagoga szkolnego

§ 25

 1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,
  2. udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,
  3. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,
  4. kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
  5. inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,
  6. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
  7. udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także zasady współdziałania Gimnazjum z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.
 4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów,którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne.
 6. Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może współpracować w realizacji swoich zadań z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 7. Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności:
  1. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,
  2. korzystanie z dokumentów pozostających w gestii ZS,
  3. współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie współdziałanie.

§ 26

 1. Uczeń gimnazjum ma prawo:
  1. do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  2. znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  5. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,
  6. życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
  8. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,
  9. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  10. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
  11. pomocy w przypadku trudności w nauce,
  12. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i wychowawczo-zawodowego,
  13. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
  14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  15. systematycznego, obiektywnego i jawnego oceniania wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  16. zwolnienia z lekcji w przypadku szczególnie uzasadnionym na pisemną prośbę rodziców,
  17. powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
  18. otrzymania do wglądu na czas określony sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych na prośbę własną lub rodziców za potwierdzeniem odbioru,
  19. noszenia emblematu szkoły,
  20. wcześniejszego uzyskania informacji o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, natomiast o przewidywanym okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym – na miesiąc przed zakończeniem okresowych/rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  21. składania egzaminu sprawdzającego, zgodnie z zarządzeniem, jeżeli ustalona ocena okresowa/roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) niezgodna z trybem ustalenia oceny,
  22. klasyfikowania, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych z wyjątkiem przedmiotów i zajęć, z których został zwolniony; Uczeń nie jest klasyfikowany w przypadku ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50 %) na zajęciach lekcyjnych, gdyż nie ma podstaw do ustalenia stopnia,
  23. otrzymania promocji do klasy wyższej, a w przypadku klasy programowo najwyższej – ukończenia szkoły, jeżeli otrzymał ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych określonych planem nauczania stopnie wyższe od stopnia niedostatecznego. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o warunkowym promowaniu ucznia, który otrzymał roczny stopień niedostateczny lub nie był klasyfikowany z jednego przedmiotu nauczania, a z pozostałych przedmiotów otrzymał stopnie co najmniejdopuszczające,
  24. zwolnienia z nauki następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia komputerowe; decyzję o zwolnieniu ucznia z jednego lub kilku z wymienionych przedmiotów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
  2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
  3. wystrzegać się szkodliwych nałogów,
  4. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  5. odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
  6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  7. dbania o honor i tradycję gimnazjum,
  8. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  9. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
  10. dbania o schludny wygląd i noszenia obuwia zamiennego,
  11. brać udział w realizacji projektu edukacyjnego,
  12. mieć wyłączony telefon komórkowy podczas pobytu w szkole. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe tylko za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do depozytu (wychowawca klasy) – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. Za zaginięcie lub kradzież telefonu ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2. wzorowe zachowanie,
  3. wybitne osiągnięcia,
  4. dzielność i odwagę.
 4. Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum:
  1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  3. dyplom,
  4. bezpłatna wycieczka,
  5. nagrody rzeczowe,
  6. wpis do Kroniki Gimnazjum.
 6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
 7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Ustala się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  2. upomnienie dyrektora,
  3. upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
  4. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  6. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału,
  7. przeniesienie ucznia do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły, gdy uczeń:
  8. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  9. dopuszcza się kradzieży,
  10. wchodzi w kolizję z prawem,
  11. permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

§ 28

 1. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 29

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 30

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna, która przesyła uchwalony tekst organowi prowadzącemu.
 2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

Szkolny system oceniania

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów dotyczą ogółu uczniów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kupnie.

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

§ 3

 1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 4

Zadania w zakresie oceniania

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Bieżące oceniania i śródroczne ocenianie klasyfikowanie.
 3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych .
 4. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

§ 5

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 6

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak jego rodziców.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
 4. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§ 7

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo„zwolniona”.

§ 8

Wymagania edukacyjne

 1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
 2. Semestr kończy się oceną klasyfikacyjną.
 3. Ocena umiejętności i wiedzy ucznia jest jawna dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)
  1. obowiązują kryteria wymagań na poszczególne oceny z przedmiotów;
  2. ocenianie są umiejętności i wiedza, a nie jej braki;
  3. skala ocen bieżących i ocen śródrocznych jest zgodna ze skalą ocen końcowych zgodnie z rozporządzeniem MEN ;
  4. stopnie śródroczne i końcoworoczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny) nie są średnią arytmetyczną stopni bieżących ;
  5. w zapisach ocen bieżących i klasyfikacyjnych nie używa się znaków „+”, „-”;
  6. oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według skali:
   Stopień Liczbowo Skrót
   celujący 6 cel
   bardzo dobry 5 bdb
   dobry 4 db
   dostateczny 3 dst
   dopuszczający 2 dop
   niedostateczny 1 ndst

§ 9

Sposoby sprawdzania postępów ucznia

 1. Kontrola ustna poprzez zadawanie pytań uczniom w czasie lekcji.
 2. Wykonywanie zadań, ćwiczeń, prace kontrolne i dyktanda, wypracowania, sprawdziany, testy, kartkówki (ich ilość uzgadnia nauczyciel z klasą).
 3. Obserwacja uczniów w czasie zajęć.
 4. Ocenianie wytworów pracy ucznia: projekty, prace.
 5. Ocena prezentacji prac uczniów.
 6. Wewnętrzne badanie wyników nauczania – wg planu pracy szkoły.
 7. Prace pisemne uczniów powinny być udostępnione uczniom do wglądu.
 8. Każdy uczeń może demonstrować swoją wiedzę i umiejętności różnymi sposobami metodami, w różny sposób.

§ 10

Kontakty z rodzicami oraz sposoby zawiadamiania rodziców

 1. Wychowawca jest do dyspozycji rodziców w dniach ustalonych spotkań.
 2. W sytuacjach wyjątkowych wychowawca kontaktuje się telefonicznie lub pisemnie z rodzicami ucznia.
 3. Na 30 dni przed semestralnym/rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach.
 4. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach może nastąpić również w czasie spotkań z rodzicami.
 5. Brak zainteresowania rodziców przewidywanymi ocenami ucznia nie ma żadnego wpływu na jego końcową klasyfikację.
 6. Po pierwszym semestrze rodzice ucznia otrzymują na zebraniu z wychowawcą pisemną informację o ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania.
 7. Rodzice mają prawo zgłosić wychowawcy swoje uwagi na temat zachowania ucznia.

§ 11

Samoocena pracy ucznia i nauczyciela

 1. Nauczyciel powinien stosować metody umożliwiające dokonywanie samooceny ucznia poprzez takie formy jak:
  1. prezentacja wytworów prac ucznia,
  2. ankiety,
  3. ewaluacja poszczególnych zajęć.
 2. Uczeń ma prawo do dokonywania oceny własnej pracy, odpowiadając na pytania:
  1. czego się nauczyłem?
  2. co sprawia mi trudności?
  3. jakie wiadomości dodatkowe chciałbym uzyskać?
 3. Nauczyciel dokonuje samooceny swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez wykorzystanie wyników ankiet przeprowadzonych przez uczniów.
 4. Ankiety oceniające pracę dydaktyczną i wychowawczą są wykorzystywane przez dyrekcję szkoły przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela.

§ 12

Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania

 1. Ćwiczenia i zadania powinny angażować uczniów.
 2. Ocenianie musi być integralną częścią procesu uczenia się i nauczania.
 3. Oceniając nauczyciel musi bazować na wiedzy o uczniu i rozwoju ucznia.
 4. Ocenianie stwarza okazję do samooceny i poprawienia jakości pracy ucznia.
 5. Ocenianie jest środkiem wewnętrznego monitorowania pracy szkoły.
 6. Wewnętrzny system oceniania uczniów jest jednym ze sposobów przygotowania szkoły do zewnętrznego oceniania uczniów.

§ 13

Klasyfikowanie śródroczne

 1. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 2. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się do końca stycznia danego roku.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyżej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 14

Klasyfikowanie końcoworoczne

 1. Klasyfikowanie końcoworoczne polega podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szklonym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ustaleniu oceny zachowania.
 2. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach.
 3. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczny może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

§ 15

Ocena zachowania

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w następującej skali:
  1. wzorowe
  2. bardzo dobre
  3. dobre
  4. poprawne
  5. nieodpowiednie
  6. naganne
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy wyższej lub ukończenie.
 6. Szczegółowe zasady oceniania zachowania ustala odrębny regulamin.

§ 16

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
 6. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego lub jego rodziców w takim przypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
 7. Uczeń nie klasyfikowany zdaje egzamin klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną (najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 17

Promowanie ucznia

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń kończy szkolę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
 3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem : „z wyróżnieniem”.
  1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 2 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć

§ 18

Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor albo nauczyciel zajmujące inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
  3. nauczyciel uczący tego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu.
 5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 8. Uczeń, który nie zadął egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, chyba że Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu ucznia.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu edukacyjnego, pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 19

Sprawdzian

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. W przypadku zgłoszenia do dyrektora szkoły zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej przeprowadza się sprawdzian.
 3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 5. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
  4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 5, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

  § 20

  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do Dyrektora ZS w Kupnie o podwyższenie oceny rocznej/semestralnej – we wniosku należy podać ocenę o którą ubiega się uczeń.
  2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki:
   1. zawsze był przygotowany do zajęć (posiadał niezbędne pomoce do zajęć),
   2. systematycznie uczęszczał na lekcje,
   3. wykazywał się aktywnością na lekcjach,
   4. wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione.

   Jeżeli uczeń nie spełnia powyższych warunków, nie może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana.

  3. Wniosek należy złożyć w terminie na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym semestralnym/rocznym rady pedagogicznej.
  4. W ciągu 7 dni wniosek jest rozpatrzony i uczeń zostaje poinformowany o decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku uczeń otrzymuje w formie pisemnej zestaw zadań teoretycznych i praktycznych niezbędnych do uzyskania danej oceny. W terminie uzgodnionym z uczniem / nie wcześniej niż 3 dni od otrzymania zestawu zagadnień do zaliczenia i nie później niż jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej/ zostaje przeprowadzony sprawdzian wiadomości teoretycznychi umiejętności praktycznych w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
   1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
  5. Decyzja podjęta przez komisję jest ostateczna.

  § 21

  Projekt edukacyjny

  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
  2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści.
  4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
   1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
   2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
   3. wykonanie zaplanowanych działań;
   4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
  5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
  6. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
  7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  9. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
  10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  OCENIANIE ZEWNĄTRZSZKOLNE

  § 1

  EGZAMIN GIMNAZJALNY

  W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie

  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym.”

  Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

  1. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii,fizyki i chemii,
  3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
  1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin sprawdzający poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.
  2. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego lub j. francuskiego ( na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów ucznia).
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.
  4. W deklaracji, o której mowa w ust. 3 podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku ucznia, o którym mowa w ust.
  5. Deklarację składa się nie później niż do 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin
  6. gimnazjalny.
  7. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą przystąpić również uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust.
  8. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem ust. 7 Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.
  9. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla etapu II edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej na poziomie rozszerzonym, o której mowa w ust.
  10. Uczniowie, o których mowa w ust. 7, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
  11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej:
   1. języka polskiego
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
   3. matematyki,
   4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
   5. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
   6. języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
  12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali wentylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.
  13. Egzamin przeprowadza się w terminie ustalonym przez OKE.
  14. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.
  15. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maja prawo przystąpić do egzaminu w formie dostosowane do dysfunkcji.
  16. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w określony prze OKE terminie.
  17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
  18. Wyniki egzaminu ustala powołany przez dyrektora OKE zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik egzaminu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.
  19. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty egzaminu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.
  20. Dyrektor OKE rozpatruję zgłoszone wnioski w terminie 7 dni od ich otrzymania. Jego decyzja jest ostateczna.
  21. Przygotowanie zestawów i pytań oraz arkuszy gimnazjalnych, przechowywanie i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
  22. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu gimnazjalnego podejmuje dyrektor OKE w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.
  23. W przypadku:
   1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub,
   2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub,
   3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.