Program Wychowawczy

Zespół Szkół w Kupnie

Program Wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 21 września 2011 r.

Program Wychowawczy opracowano na podstawie:

 • Deklaracji Praw Człowieka
 • Konwencji Praw Dziecka
 • Konstytucji RP
 • Karty Nauczyciela
 • Wytycznych MEN, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Misja szkoły

„WY JESTEŚCIE NADZIEJĄ ŚWIATA”
Jan Paweł II

„Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. Młodzi was potrzebują. Oni potrzebują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce, pomagajcie im budować fragmenty pod przyszłe życie”

Jan Paweł II Łowicz, 14 czerwca 1999 r.

Wizja

 • Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowująca absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów.
 • Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Uczeń korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.
 • Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
 • Rodzice są współorganizatorami życia szkoły.
 • Szkoła umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Wychowanie polega na formowaniu człowieka, co należy w głównej mierze do rodziców, którzy są odpowiedzialni z wychowanie swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a szkoła w tej roli ma ich wspomagać i wspierać.
 • Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku.

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 1. Umożliwienie uczniom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 2. Stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju.
 3. Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, indywidualizację procesu lekcyjnego, realizację indywidualnych programów nauczania.
 4. Przygotowanie ucznia do swobodnego funkcjonowania w Zjednoczonej Europie i we współczesnym świecie, motywowanie do nauki języków obcych.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 6. Umożliwienie poznania i podtrzymywania kultury i tradycji regionalnych.
 7. Rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich odmienności.
 8. Wdrażanie do samokontroli i samooceny.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną, turystyczną i kulturalną.
 10. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz współdziałanie szkoły i rodziców w budowaniu osobistego świata wartości ucznia.
 11. Prowadzenie profilaktyki ochraniającej uczniów przed negatywnymi wpływami mediów oraz przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.

Powyższe zadania szkoła wypełnia w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych, zajęć dydaktycznych, działań organizacji młodzieżowych i szkolnych, działań okolicznościowych oraz profilaktycznych.

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE:

 • poszanowanie wartości i godności ludzkiej;
 • aktywne działania na rzecz klasy, szkoły;
 • uczciwość, szczerość
 • prawdomówność;
 • sprawiedliwość;
 • szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej;
 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej;
 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne;
 • doskonalenie własnej osoby;
 • kierowanie się własnym sumieniem;
 • pomoc potrzebującym;
 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności;
 • inicjatywa;
 • rzetelność i odpowiedzialność;
 • zdrowy styl życia;
 • wykształcenie i nauka.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program wychowawczy Zespołu Szkół w Kupnie jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI (opiekunami)

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształtowania dziecka.
 2. Wychowawcy są zobowiązani do informowania rodziców o postępach indywidualnych dzieci i działalności szkoły na spotkaniach ogólnych nie rzadziej niż co kwartał.
 3. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku zapoznaje rodziców na zebraniu ogólnym z podstawowymi zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły.
 4. Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do udzielania rodzicom porad oraz bieżących, rzetelnych informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce ich dzieci.
 5. Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą i interesować się na bieżąco postępami dziecka w nauce i zachowaniu.
 6. Szkoła organizuje spotkania rodziców ze specjalistami (pedagogiem, lekarzem, policjantem, higienistką, psychologiem) celem eliminowania problemów wychowawczych, zdrowotnych, dydaktycznych.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 1. Rozwijanie samorządności poprzez działalność samorządów klasowych i szkolnego:
  • Organizowanie kampanii przedwyborczej;
  • Redagowanie programów i haseł wyborczych;
  • Pełnienie powierzonych funkcji i zadań;
  • Samofinansowanie się samorządu poprzez prowadzenie akcji zbiórki surowców wtórnych, organizowanie loterii fantowej, sprzedaż kartek świątecznych lub stroików;
  • Organizowanie imprez i uroczystości klasowych i ogólnokształcących.
 2. Odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów poprzez działania takie jak:
  • Udział w „Festiwalu Papieskim”;
  • Udział w konkursach ortograficznych;
  • Udział w różnorodnych konkursach i zawodach organizowanych przez szkoły, gminę, kuratorium, ZHP;
  • Udział w konkursie sportowym klas młodszych o Puchar Dyrektora Szkoły;
  • Konkursy i turniej sportowe dla uczniów gimnazjum.
 3. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów poprzez:
  • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych typu: basen, koło komputerowe, chór szkolny, SKS, kółka przedmiotowe wg załączonego na każdy rok harmonogramu;
  • Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum wg załączonego na każdy rok szkolny harmonogramu;
  • Organizację wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych wg załączonego na każdy rok szkolny harmonogramu;
  • Organizację zbiórek w ramach działalności drużyn zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich
  • Organizację imprez i uroczystości szkolnych.
 4. Kultywowanie zwyczajów i tradycji szkolnych takich jak:
  • Pasowanie Pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na uczniów;
  • Dzień Nauczyciela – uroczyste obchody;
  • Dzień Papieski;
  • Bożonarodzeniowe Jasełka, wspólne kolędowanie;
  • Święto Wiosny;
  • Droga Krzyżowa;
  • Rekolekcje szkolne.
  • Festyn Rodzinny – święto dzieci, matek i ojców.
  • Bal gimnazjalny.
  • Uroczyste pożegnanie klas szóstych.
Cechy Ideał nauczyciela nowoczesnej szkoły
1. Właściwości osobowe
 • dostępny, bezpośredni, „kontaktowy”;
 • szanujący godność uczniów – wychowanków, niezłośliwy;
 • pomysłowy, samodzielny w podejmowaniu akcji i przedsięwzięć;
 • cierpliwy, zrównoważony emocjonalnie, spokojny, umiejący pokonywać trudności;
 • posiadający określony system wartości;
2. Właściwości intelektualne
 • mający wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji, sprawność intelektualną i szerokie zainteresowania;
 • samodzielny w myśleniu, twórczy w formułowaniu problemów i poglądów;
 • spostrzegawczy i z żywą wyobraźnią;
 • powściągliwy w wyrażaniu opinii, sądów i ocen;
3. Właściwości wychowawcze
 • wrażliwy na problemy młodzieży traktujący je podmiotowo;
 • przychylny i potrafiący zjednać sobie uczniów swoją postawą;
 • nie obrażający się i nie ośmieszający uczniów, wyrozumiały, opiekuńczy;
 • rozumiejący uczniów, służący im radą w przezwyciężaniu kłopotów;
 • nie tylko uczący ale także wychowujący;
 • posiadający autorytet osobisty, ideową postawą patrioty, demokraty i humanisty;
 • akceptujący działania społeczne uczniów w środowisku;
 • dotrzymujący słowo i obietnice;
 • pogłębiający wiadomości o życiu środowiska lokalnego;
4. Właściwości dydaktyczne
 • posiadający odpowiednią i aktualną wiedzę merytoryczną;
 • dobrze przygotowany metodycznie;
 • stosujący różne metody i środki dydaktyczne, w tym nowoczesną technologię kształcenia;
 • znający podstawy pedagogiki, psychologii oraz uznający ich przydatność;
 • pracowity, utożsamiający się z pracą zawodową i zaangażowany w nią;
 • znający dzieci, ich potrzeby i możliwości;
 • lubiący dzieci;
 • odpowiedzialny za uczniów przed kolegami, rodzicami i władzami;
 • wymagający od siebie i innych, konsekwentny i dociekliwy;
 • obiektywny, bezstronny i sprawiedliwy w ocenianiu i załatwianiu spraw.
 • utrzymuje partnerskie i systematyczne kontakty z rodzicami, chętnie udzielając fachowej porady;
 • dążący do wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły;
 • umiejący dobrze planować i organizować pracę własną i zespołu;
 • stosujący demokratyczny styl;
 • dostrzegający i podkreślający osiągnięcia i postępy uczniów;
 • wytwarzający poczucie bezpieczeństwa i warunki osiągania powodzeń i sukcesów przez uczniów;
 • uznający mądre kompromisy;
 • samokształcący się, doskonalący swój warsztat pracy;
 • komunikatywny i sugestywny w sposobie przekazywania wiedzy i wartości;
 • umiejący korzystać z różnych źródeł informacji.
5. Właściwości zewnętrzne
 • schludny wygląd, dobra prezentacja ogólna;
 • dbający o zdrowie fizyczne, psychiczne, odporny na trudności w pracy;
 • ekspresyjnie przekazujący informacje;
 • kulturalny sposób bycia (miły, sympatyczny, budzący zaufanie);
 • właściwie układający sobie stosunki międzyludzkie w rodzinie i środowisku;
 • interesujący się sukcesami, kłopotami innych ludzi.

Szczegółowy plan oddziaływań wychowawczych

Lp. Cele operacyjne Zadania Osoba odpowiedzialna  
1. Uczniowie potrafią rozwijać swoją samorządność
 1. Wybór samorządów: klasowych i szkolnego:
  • kampania przedwyborcza;
  • prezentowanie przez kandydatów programów wyborczych;
 2. Praca społeczna na rzecz szkoły i lokalnego środowiska:
  • dbanie o czystość i porządek wokół szkoły;
  • organizowanie zbiórki złomu;
  • redagowanie tematycznych gazetek ściennych i gazetek szkolnych,
 3. Organizowanie akademii i apeli szkolnych.
 4. Organizowanie dyskotek i konkursów.
mgr Urszula Puzio – Szewc
nauczyciele, instruktorzy ZHP
nauczyciele,
wg osobnego planu,
wychowawcy klas
wrzesień
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
2. Zna i rozumie swoją rolę jako członka społeczeństwa.
 1. Rozwijanie prawidłowych relacji społecznych (koleżeństwo, przyjaźń), pielęgnowanie uczuć.
 2. Ukazywanie sposobów zespołowego rozwijania konfliktów.
 3. Nawiązanie kontaktów z uczniami innych szkół podstawowych i gimnazjów:
  • organizowanie konkursu sportowego dla ucz. klas I–III.
 4. Postawa tolerancji, opiekuńczości, wyrozumiałości wobec odmienności, podtrzymywanie i utrwalenie więzi międzyludzkich:
  • współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie,
  • pomoc koleżeńska, wzajemny szacunek.
 5. Stworzenie uczniom możliwości rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań:
  • uczestnictwo w zajęciach Chóru Szkolnego;
  • uczestnictwo w zajęciach kółka plastycznego, polonistycznego, językowego, matematycznego, informatycznego;
  • uczestniczenie w zbiórkach harcerskich;
  • uczestniczenie w zajęciach Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP8ZKB;
  • wyjazdy do teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, spektakle teatrzyków szkolnych;
  • olimpiady przedmiotowe i inne;
  • konkursy: ekologiczny i historyczny;
  • olimpiady języka Francuskiego, konkurs wiedzy o Bretanii;
  • Gminny Festiwal Papieski;
  • Omnibus – klasy gimnazjalne.
 6. Poznanie różnorodności ról pełnionych w środowisku społecznym
 7. Przekazanie wartości i norm życia społecznego.
wychowawcy, pedagog szkolny,
wychowawcy
wychowawcy, pedagog szkolny, opiekunowie Szkolnego Kola „Caritas”
mgr Czesław Łopata
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
instruktorzy ZHP
mgr Jaromir Wojtas
nauczyciele poloniści
nauczyciele przedmiotów
wychowawcy klas
wychowawcy klas
cały rok szkolny
cały rok szkolny
grudzień
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
3. Zna i rozumie swoją rolę jako członka miejscowości, narodu i Europy.
 1. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie najbliższego otoczenia i specyfiki swojego regionu:
  • opieka nad pomnikiem partyzantów w Porębach Kupieńskich;
 2. Troskliwy stosunek do pamiątek kultury, sztuki i twórczości narodowej.
 3. Zapoznanie uczniów z historią wsi i najbliższego miasta.
 4. Spotkanie z ludźmi znaczącymi i zasłużonymi dla miejscowości.
 5. Dzień Babci i Dziadka.
 6. Zaproszenie emerytowanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji.
 7. Rozwijanie poczucia więzi narodowej i szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych:
  • obchodzenie świąt narodowych przez udział w apelach, akademiach;
  • podtrzymywanie tradycji związanych z regionem (Opłatek, Jasełka, Droga Krzyżowa).
 8. Kształtowanie postaw religijnych, moralnych – rekolekcje szkolne.
 9. Szkolny Tydzień Europejski.
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
styczeń
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny marzec
4. Zna i rozumie swoją rolę jako członka rodziny.
 1. Poznanie samego siebie – pozytywny obraz własnego ja.
 2. Poszukiwanie korzeni, kształtowanie świadomości własnego pochodzenia.
 3. Odwołanie się do tradycji i wartości wynoszonych przez uczniów z domu rodzinnego.
 4. Kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji w rodzinie – rozwijanie więzi emocjonalnej.
 5. Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny.
 6. Wyrabianie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych obowiązków.
 7. Analizowanie własnych potrzeb i rozwijanie zainteresowań.
wychowawcy klas wspólnie z rodzicami
wychowawcy, pedagog szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
5. Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich i wie jak zadbać o swoje zdrowie.
 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 2. Kształtowanie współodpowiedzialności uczniów za ład i porządek w szkole:
  • dbanie o estetykę klasy;
  • organizacja miejsca odrabiania lekcji.
 3. Kształtowanie sprawności, wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu i turystyki, sensownego wykorzystania czasu wolnego:
  • udział w zawodach sportowych;
  • gimnastyka korekcyjna;
  • wycieczki autokarowe, spacery, wycieczki rowerowe, rajdy, biwaki;
  • udział w zajęciach SKS;
  • wyjazdy na basen do Cmolasu;
  • Harcerski Biwak Zimowy i Letni.
 4. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.
 5. Ukazywanie moralnych, zdrowotnych i społecznych skutków uzależnienia:
  • współpraca z Ośrodkiem Zdrowia;
  • współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego – narkomania, alkoholizm;
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolbuszowej.
 6. Zagrożenie AIDS dla życia i zdrowia.
 7. Wdrażanie do świadomego uczestnictwa w kulturze i sztuce.
 8. Czystość i higiena osobista, estetyka stroju.
 9. Sposoby spędzania czasu wolnego.
 10. Kultura spędzania wolnego czasu:
  • Festyn Rodzinny;
  • Bal gimnazjalny;
  • Choinka szkolna;
  • Andrzejki szkolne.
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
6. Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne i wie w jaki sposób to robić.
 1. Poznanie otaczającej nas przyrody i uwrażliwienia na jej piękno:
   – wyjazdy do Niwisk, Białkówki, Świerczówki.

  • Poznawanie zmian w przyrodzie powstałych wskutek działania człowieka.
  • Dbanie o najbliższe środowisko, współodpowiedzialność za stan środowiska, budzenie szacunku dla wszelkich form życia. – wyjazd do Zakładu Uzdatniania Wody w Cmolasie i Oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej
  • Dbanie o najbliższe otoczenie (klasa, szkoła, miejscowość)
nauczyciele przyrody, biologii, geografii. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
nauczyciele, wychowawcy
mgr Artur Brandys
wychowawcy
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
listopad
cały rok szkolny
7.Uczeń jako twórca swej przyszłości. 1.Znaczenie nauki i pracy w życiu człowieka i społeczeństwa. 2.Wzbudzanie potrzeby wiedzy, przedstawianie jej użyteczności. 3.Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 4.Udział w Dniach Otwartych Szkoły. wychowawcy
wychowawcy, bibliotekarka szkolna
mgr Urszula Niezgoda, mgr Mariusz Szamraj
cały rok szkolny
cały rok szkolny
czerwiec
8. Uczeń wie od kogo oczekiwać pomocy. 1.Zorganizowanie dożywienia dla dzieci z rodzin objętych opieką społeczną. 2.Objęcie opieką pozalekcyjną dzieci dojeżdżających – zajęcia świetlicowe. 3.Otoczenie indywidualną opieką wychowawczą uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu. 4.Objęcie opieką dzieci, których rodzice czasowo przebywają za granicą. wychowawcy, pedagog szkolny
pedagog szkolny
pedagog szkolny
pedagog szkolny, wychowawcy
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
9. Uczeń może liczyć na pomoc ze strony szkoły. 1.Rozeznanie potrzeb rodzin uczniów ZS w Kupnie zagrożonych patologią. 2.Współdziałanie z rodzicami poprzez: – stały kontakt z wychowawcą i pedagogiem szkolnym – organizowanie spotkań rodziców z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej, – pogadanki na temat potrzeb dziecka, – współdziałanie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, – pomoc rodzicom w zakupie podręczników szkolnych (bezpłatne podręczniki dla dzieci z rodzin wielodzietnych wypożyczone z biblioteki szkolnej), – stały udział rodziców w uroczystościach szkolnych, wycieczkach, uczestniczenie w lekcjach otwartych, zebraniach rodzicielskich, – stała współpraca wychowawcy klas z rodzicami, – praca i działalność pedagoga szkolnego wychowawcy, pedagog szkolny pedagog szkolny, wychowawcy pedagog szkolny pedagog szkolny nauczyciel – bibliotekarz wrzesień cały rok szkolny cały rok szkolny cały rok szkolny wrzesień, czerwiec

Model absolwenta a ogólne zadania szkoły

Cele Nasz absolwent: Zadania ogólne szkoły nastawione na realizację celów
1. Posiada wysoki poziom wiedzy Przekazanie wymaganych pojęć i kształtowanie umiejętności praktycznego ich zastosowania. Wzbudzenie potrzeby poszerzania wiedzy, uczciwego podejścia do nauki, przedstawienie jej użyteczności, kształtowanie motywacji do jej zdobywania jako najlepszej inwestycji w siebie. Wykształcenie umiejętności jej nabywania.
2. Ma poczucie własnej wartości. Wzbudzenie potrzeby poznania siebie samego – kształtowanie pozytywnego obrazu własnego Ja. Wykształcenie umiejętności dokonywania samooceny.
3. Ma otwarty kreatywny umysł. Pobudzenie dociekliwości poznawczej. Umożliwienie samodzielności w zakresie rozwiązywania problemów.
4. Jest tolerancyjny. Kształtowanie szacunku wobec odmiennych poglądów innych ludzi. Uczenie tolerancji dla różnych postaw.
5. Odpowiedzialnie podejmuje decyzje. Wdrożenie do odpowiedzialności za siebie i innych.
6. Potrafi angażować się społecznie. Umożliwienie uczestnictwa w różnych dziedzinach życia społecznego, w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i umiejętności.
7. Umie być koleżeński. Wzbudzenie potrzeby dzielenia się z innymi bogactwem swej osoby, uzdolnieniami i umiejętnościami, dostrzegania komu i jak może pomóc.
8. Szanuje nauczycieli i wychowawców Współdziałanie z nauczycielem na zasadzie wzajemnego zrozumienia i dialogu
9. Ma potrzebę uczestnictwa w kulturze. Posiada świadomość swej roli w kultywowaniu tradycji. Budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenia kształcenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej. Odwoływanie się do tradycji i wartości wynoszonych przez ucznia domu rodzinnego. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
11. Jest sprawny fizycznie dba o swoje zdrowie. Wzbudzenie potrzeby uprawiania sportu i zdrowego trybu życia. Umożliwienie uprawiania sportu. Przekazanie wiedzy na temat konieczności uprawiania sportu. Dbanie o zdrowie.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Rada Pedagogiczna
 • Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości.
 • Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby).
 • W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.
 • Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo(biednych).
 • Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.
Dyrekcja
 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 • Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 • Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych.
Nauczyciele
 • Powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w gminie.
 • Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego.
 • Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych( w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby).
 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
 • Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 • Inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań.
Wychowawcy klas
 • Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia rodziców.
 • Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych.
 • Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 • Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.
 • Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby.
 • Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.
 • Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.
 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły.
Rodzice
 • Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście.
 • Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole.
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Rada Rodziców
 • Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.
 • Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.
 • Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
 • Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
Samorząd Uczniowski
 • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 • Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.
 • Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 • Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.
 • Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.